Hummervikholmen: Rapporter er tilgjengelige

Hummervikholmen: Rapporter er tilgjengelige

I Søgne-skjærgården i Vest Agder ligger restene av fire mennesker. De er 8600 år gamle. De er de eldste skjelettdelene fra mennesker vi vet om i Norge.

Utgravningene i sjøbunnen ble ferdigstilt i desember 2013. Undersøkelsen dekket området for det omsøkte mudringstiltaket i flate og dybde, ned til fjell og steril leire. Det ble funnet en større del av et menneskekranie og ytterligere skjelettdeler og gode data fra områdets lagfølge ble sikret. Utgravningen ble gjennomført med særlig fokus på å undersøke om menneskebeinene havnet på stedet som følge av en intensjonell handling: Grav eller annen rituell deponering. Det ble ikke observert spor av nedgravning, gjenstandsmateriale eller strukturer som kunne tolkes som menneskeskapte. Flint, kvarts og dyrebeinmateriale ble ikke observert i et omfang eller en sammenheng som gir grunn til å tolke det som boplassmateriale. Hovedinntrykket etter graving i plan i den grunneste delen av vika, i en bue ca. 2,5 til 3 meter ut fra dagens strandlinje er, basert på sjøbunnlagets morfologi og 14C datert fururot funnet i voksestilling, at dette området har vært tørt land ca. 9000BP.

Les mer om utgravingene i Hummervikholmen!

Utgravningen sikret viktige kjerneprøver og dateringssekvenser. Analysene av disse vil ventelig kunne si mer om faser av erosjonshistorikken på lokaliteten. Vurdert ut fra den arkeologiske dokumentasjonen av sjøbunnlagenes struktur og sammensetning er det grunn til å anta at skjelettmaterialet er omleiret, deponert på stedet i våt kontekst og kanskje ført inn i bukten som følge av kraftige erosjonshendelser.

Klikk på lenkene for å laste ned rapporter fra undersøkelsene på 1990-tallet og utgravingene i 2013. 

Foto: Beate Kjøslevik, NMM.